***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 062 289 1465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์กัมพูชา-เขมร
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจทัวร์

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  ติดต่อสอบถามโทร 02 689 5144-5
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระมหามัยมุนี ที่มัณฑเลย์

  ราคา : สอบถามราคา บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ทัวร์พม่า...สักการะเจดีย์ชเวสิโกง..ชมป่าเจดีย์พันองค์ สุดงดงาม ณ พุกามสัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา ลูกแห่งทะเลสาบอินเล สักการะพระบัวเข็ม อายุนับพันปี ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้ง

   

  ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระมหามัยมุนีที่มัณฑเลย์

  สักการะเจดีย์ชเวสิโกง..ชมป่าเจดีย์พันองค์สุดงดงามพุกาม

  สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตาลูกแห่งทะเลสาบอินเลสักการะพระบัวเข็มอายุนับพันปี ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมียพระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้ง

  วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง

  17.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสายขาออก ชั้น4 (ประตู 6) เคาน์เตอร์ N สายการบินเมียนม่าร์แอร์เวย์ (8M) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

  19.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่8M 332 (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที)

  20.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่CHATRUIM HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 5 ดาว)

  วันที่สอง ย่างกุ้ง- พุกาม

  05.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน มิงกะลาดง เมืองย่างกุ้ง(บริการอาหารกล่อง)

  06.30 น. เหินฟ้าสู่เมืองพุกาม โดยสายการบินYANGON AIRWAYS เที่ยวบินที่ HK917

  07.50 น. เดินทางถึง เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ที่มีอายุกว่า200 ปีของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม พร้อมนำท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม นำท่านชม เจดีย์ชเวสิกอง(SHWEZIGON PAGODA)ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ที่เชื่อว่าภายในได้มีการบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ต่อจากนั้นนำท่านชมวัดอนันดา(ANANDATEMPLE) ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกไปทั้ง4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปในวิหาร เฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน ทำให้มองดูโดดเด่นสวยงามมาก จากนั้นพาท่านชม วัดมนุหา(MANUHA TEMPLE) ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริย์แห่งมอญ

  11.30 น บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี(GUBYAUKKYI TEMPEL) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะสิ่งที่โดดเด่นคือภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกามที่ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นพาท่านชม HTILOMINLO TEMPLE ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่าติโลกมงคล” จากนั้นพาท่านเที่ยว ชม ชเวกุจี แปลว่าถ้ำทองที่ยิ่งใหญ่งดงามด้วยถาปัตยกรรมที่อยู่ในช่วงต่อของศิลปะพุกามยุคแรกและยุคหลัง จากนั้นนำท่านนมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม มีความสูงถึง 6 เมตรพร้อมทั้งชมวิหารธรรมยันจี(DHAMMAYANGYT) ที่ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่าน ดังตำนานที่โหดร้ายต้องตามไปฟังแล้วชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์(SHWESANDAW PAGODA) ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเจดีย์ ท่านสามารถมองเห็น ทะเลเจดีย์ได้อย่างชัดเจน

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมืองพักที่MYANMAR TRESURE BAGAN HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 5 ดาว)

  วันที่สาม พุกาม – มัณฑะเลย์

  05.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินเมือง พุกาม

  08.05 น. บินลัดฟ้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์ เที่ยวบินที่HK 917

  08.35 น. เดินทางถึงมัณฑะเลย์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ(AMRAPURA) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 แล้วนำท่านไปทำบุญที่ วัดมหากันดายง ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีสามเณรและพระจำพรรษาอยู่มากถึงพันกว่ารูป จากนั้นชม สะพานไม้อูเบ็ง(U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน(TOUNGTHAMON) ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม สมควรแก่เวลานำท่านไปชมหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดในโลกที่ วัดกุโทดอ(UTHODAW PAGODA)ซึ่งจารึก พระไตรปิฏก คำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ทั้งหมดบนหิน 729 แผ่น แล้วสร้างเจดีย์ครอบไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาโดยจารึกไว้เป็นภาษาบาลีด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นภาษาพม่า

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมืองชม วิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดง พระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อจนสิ้นพระชนม์ชีพ ที่วิหารแห่งนี้ นำท่านเดินทางสู่ MANDALAYHILL ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง เชิญท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมMANDALAY HILL Hotelพักที่MANDALAY HILL RESORT & HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 5 ดาว)

  วันที่สี่ มัณฑะเลย์- เฮโฮ – ทะเลสาบอินเล

  04.00 น. นำท่านไปนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ ทรงเครื่องกษัตริย์ ที่ได้รับการขนานนามว่า“พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกันหรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี ในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษ ได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก

  07.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์(บริการอาหารเช้า อาหารกล่อง)

  08.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเฮโฮ โดยสายการบินYANGON AIRWAYS เที่ยวบินที่ HK918

  09.20 น. เดินทางถึงเดินทางถึง สนามบินHEHO เดินทางต่อสู่ทะเลสาบอินเล สู่ เมืองยอง ชเว โดยรถปรับอากาศระหว่างทาง นำท่านชมวัด SHWE YAN PHE ซึ่งแปลว่าสมปรารถนา มีอายุ115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่

  11.00 น. เดินทางถึง เมืองยอง ชเว(Nyuang Shwe) หลังจากนั้นนำท่าน นั่งสามล้อพม่า หรือภาษาพม่าเรียกว่าไซก้า(Saika) ชมเมืองยอง ชเว(Nyuan Shwe) ยามเย็น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า และชนกลุ่มต่าง ๆของรัฐฉาน มากถึง 35 ชนเผ่า ซึ่งในประเทศพม่ามีมากกว่า135 เชื้อชาติ และเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยอง ชเว จากนั้นนำคณะลงเรือ ชมความงามของทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา(ลูกแห่งทะเลสาบอินเล) ที่อาศัยอยู่รอบ ๆทะเลสาบนำท่านไปชมตลาดเช้าของชาวอินตาซึ่งจะมีอยู่หลายแห่งหมุนเวียนกันไปเรียกว่า FIVE DAYS MARKET จะเป็นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของจากดอย ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแห่งนี้ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆอย่างใกล้ชิด ท่านจะได้ผ่านหมู่บ้านชาวประมง,หมู่บ้านผลิตเครื่องเงิน,เครื่องทอง,โรงงานตีมีดแบบโบราณโดยวิธีเผาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับวิธีการหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้เท้าพายเรือขาเดียว

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กลางทะเลสาบ พร้อมสัมผัสกับวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ และนำท่านไป นมัสการพระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี เดิมมีขนาดเพียง5 ซ.ม.แต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 6 เท่า นำท่านล่องเรือต่อไปยังศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม, ผ้าฝ้าย ลวดลาย ต่าง ๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน น่าซื้อเป็นของที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางกลับไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง และสวนลอยน้ำ (Floating Garden) ที่ปลูกผักมากมาย เช่น พริก, ผักกาด, มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้ หลังจากนั้นนำท่านไป Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญๆ ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานประกอบด้วยเสาไม้สักถึง654 ต้นสร้างในปี ค.ศ. 1205สมัยพระเจ้ามินดง และชมแมวกระโดดลอดบ่วง ซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้ เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยฉพาะ

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักอิสระผ่อนตามอัธยาศัยพักที่MYANMAR TRESURE RESORT INLE LAKE หรือเทียบเท่า (ระดับ 5 ดาว)

  วันที่ห้า ทะเลสาบอินเล- ย่างกุ้ง - นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง - ตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ

  05.30 น อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ของทะเลสาบอินเลยามเช้า

  06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  06.30 น. นำท่านออกเดินทางกลับสู่เมือง เมืองยอง ชเว(Nyuang Shwe) แล้วสู่สนามบินเฮโฮ

  09.35 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์ เที่ยวบินที่HK 918

  10.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมงกาลาดองกรุงย่างกุ้ง จากนั้นนำชม เจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าที่มีอายุกว่า2,500 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ8เส้น ของพระพุทธเจ้า องค์พระเจดีย์สร้างด้วยทองคำหนัก 2 ตัน ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดเจดีย์ ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติจำนวนมากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย

  12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาดสก๊อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่นผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก

  16.30 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8M 331

  18.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

  ******* ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ **************

  (* * กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป **)

  อัตรานี้รวม

  ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) /ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ/ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ/ ค่าที่พัก 4 คืน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท/ค่าวีซ่าพม่า 810 บาท (วีซ่ากรุ๊ป ใช้เวลายื่น10 วันทำการ) / ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าภาษีสนามบินพม่า / รวมค่าเสลี่ยงขึ้น-ลงพระธาตุอินทร์แขวน

  อัตรานี้ไม่รวม

  อัตราค่าวีซ่าเดี่ยว ที่ต้องจ่ายสถานฑูต เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

  ยื่นวีซ่าเดี่ยว เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ800 บาท (หากไม่เสียค่าวีซ่าเดี่ยวเพิ่ม ลูกค้าสามารถยื่นได้ด้วยตัวเองใช้เวลา 3 วันทำการ)

  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ/ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ /

  ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ฯลฯ

  /ค่าภาษีน้ำมันที่มีการปรับเพิ่มจากสายการบิน / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ไม่รวมค่าทิป เสลี่ยงคนละ 2,000 จ๊าดโดยประมาณ (ประมาณ 50 บาท)/ ค่าทิปไกด์, คนขับ, หัวหน้าทัวร์ประมาณ 500.-/ลูกค้า 1 ท่าน

   

  Print

   

  188/18 The Tree Condo , Building B , Ground Floor , Lard Prow Wang Hin Road, Lard Prow , Bangkok 10230
  Tel.+(66)(0)2 689 5144-5   E-mail: sales@thephoenix999.net
  TAT License no. 11/06102