***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 062 289 1465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์กัมพูชา-เขมร
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจทัวร์

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  ติดต่อสอบถามโทร 02 689 5144-5
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์กัมพูชา ซัวสะได... อังกอร์ 4 วัน 3 คืน โดยรถปรับอากาศ

  ราคา : 7900 - 8500 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ท่องเทวาลัยเมืองเสียมเรียบ – เขาพนมกุเลน - ชมมหาปราสาทนครวัด เมืองพระนครธม ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม ปราสาทสีชมพูบันทายสรี – ล่องเรือโตเลสาบ (ไป-กลับทางรถปรับอากาศ)

   

  ทัวร์กัมพูชา ซัวสะได... อังกอร์ 4 วัน 3 คืน

  เดินทางโดยรถปรับอากาศ

  กำหนดการเดินทาง

  Promotion20-23 กค.(อาสาฬหบูชา), 9-12 สค.(วันแม่), 19-22 กย.
  พัก REE HOTEL (5 ดาว) ราคาเดิม 7,900 บาท

  20-23 ตค, 21-24 พย , 2-5 ,7-10 ธค, 29 ธค56-1 มค57 7,900 บาท (พัก 4 ดาว)
  11-14 กค., 22-25 สค., 5-8 กย. 8,500 บาท

  วันแรก กรุงเทพ — ปอยเปต — เมืองเสียมเรียบ —ล่องเรือโตเลสาบ (- / เที่ยง / เย็น)

  04.30 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว

  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ประเทศกัมพูชา

  เที่ยง บริการอาหารเที่ยงที่ห้องอาหาร สักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก — เจ้าจอมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังเจ้าสีหนุ

  นำท่าน ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ ชมพระอาทิตย์อัสดง ที่แสนงดงาม

  เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริการอาหารแบบ บุฟเฟต์ แบบอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมชม การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแสดงอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นความทรงจำ

  เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตมอัธยาศัย ณ โรงแรม Kingdom Angkor Hotel (4 Star) หรือเทียบเท่า

  วันที่สอง บันทายสรี — เมืองพระนครธม —ตาพรหม —มหาปราสาทนครวัด — เขาพนมบาเค็ง (เช้า / เที่ยง / เย็น)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำคณะสู่ ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงามชมโคปุระหรือซุ้ม ประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน”เป็นศูนย์กลางของนครธมหรืออังค์กอธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอด ปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรควาทมสุขความทุกข์ของประชาชน

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั้น เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต เดินทางสู่

  มหาปราสาทนครวัด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม, ภาพการกวนเกษียรสมุทร, ภาพมหากาพย์รามยณะ และชมภาพแกะสลักของนางอัปสรา จากนั้นเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาเค็ง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด

  เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบริการอาหารแบบ บุฟเฟต์ แบบอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมชมการแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแสดงอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นความทรงจำ

  21.00 น. เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตมอัธยาศัย ณ โรงแรม Kingdom Angkor Hotel (4 Star) หรือเทียบเท่า

  วันที่สาม เทือกเขาพนมกุเลน — โบสถ์ลอยฟ้า — เทวาลัยใต้น้ำ (เช้า / เที่ยง / เย็น)

  เช้า บริการอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ยอด เขาพนมกุเลน ระยะทาง 70 กม. จากตัวเมืองเสียมเรียบใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมงนมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเขมรบน โบสถ์ลอยฟ้าที่วัดเขาพนมกุเลนเป็นพระที่แกะสลักจากหินธรรมชาติก้อนใหญ่บนยอดเขาพนมกุเลน นำท่านไปที่ต้นน้ำเสียมเรียบซึ่งมี ความยาวหลายร้อยเมตร ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแท่นศิวลึงค์นับพัน จากนั้นนำชมรูปพระวิษณุเทพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ อยู่ใต้น้ำล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชวนพิศวงและไขข้อข้องใจในความศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำเสียมเรียบ

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก บริเวณลานเหนือน้ำตกเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบทตามอัธยาศัย

  วันที่สี่ ช็อปปิ้งตลาดเก่าซาจ๊ะ —ชมหินทรายแกะสลักหมู่บ้านจุ๊บ —ปอยเปต - กรุงเทพ(เช้า / เที่ยง / -)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) เชิญท่านช็อปปิ้งเลือซื้อสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ อาทิเช่น เสื้อยืดลวดลายนครวัดหรือปราสาทต่างๆ ไม้แกะสลัก ผ้าพันคอ สินค้าอื่นๆอีกมากมาย

  จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดนปอยเปตระหว่างเส้นทางให้ท่านได้ชมหมู่บ้านแกะสลักหินทรายที่ขึ้นชื่อของประเทศกัมพูชาซึ่งแกะสลักหินทรายได้สวยงามที่สุด

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

  15.00 น. เชิญทุกท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ

  21.30 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ


  ค่าบริการ

  กำหนดวันเดินทาง

  ราคา (พักคู่/ท่าน)

  Promotion 20-23 กค.(อาสาฬหบูชา), 9-12 สค.(วันแม่), 19-22 กย. พัก REE HOTEL (5 ดาว) ราคาเดิม

  7,900 บาท

  20-23 ตค ,21-24 พย ,2-5 ,7-10 ธค, 29 ธค 56 -1 มค 57
  (พัก 4ดาว)

  7,900บาท

  11-14 กค., 22-25 สค., 5-8 กย. (พัก 4ดาว)

  8,500 บาท

  *************************ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 คน *************************

  อัตราค่าบริการรวม
  - ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง - ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่นและค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ

  - ค่าที่พักในเมืองเสียมเรียบ 3 คืน โรงแรมระดับมาราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน - ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)

  อัตราค่าบริการไม่รวม
  - ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา สำหรับต่างชาติ (20 USD) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
  - ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
  - ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน - ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3 % ณ ที่จ่าย
  - ค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีทำวีซ่า On Arrival กรณียื่นพาสสปอร์ตล่าช้ากว่าเวลาที่ทางบริษัทกำหนดเพิ่มเล่มละ 500 บาท

  สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว

  เอกสารการทำวีซ่า (เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทอย่างน้อยก่อนเดินทาง 10 วันทำการ)

  1) หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง) 2) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 1.กรุณาจองมัดจำ 30%ณ วันจอง ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วัน

  กรณียกเลิกการเดินทาง 1.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%

  2.บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

  ****หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสมสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์****

   

  Print

   

  188/18 The Tree Condo , Building B , Ground Floor , Lard Prow Wang Hin Road, Lard Prow , Bangkok 10230
  Tel.+(66)(0)2 689 5144-5   E-mail: sales@thephoenix999.net
  TAT License no. 11/06102